กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558
Criteria for setting quotas.pdf (120.99 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด