กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด(พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท(1).pdf (1.43 MB)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท(2).pdf (1.47 MB)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท(3).pdf (1.14 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด