กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542
ค่าธรรมเนียมบำรุง.pdf (150.58 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด