กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
ITA ปี 61.pdf (415.55 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด