กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

บอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ 50_2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 โครงการก่อสร้างอาคาร
เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
cancel contract.pdf (97.6 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด