ช่วยเหลือ


ผู้ดูแลระบบ ระดับการใช้งานกลุ่ม

ระดับผู้ใช้ Rank: 9Rank: 9Rank: 9 จัดการบอร์ด ดูแลบอร์ดทั้งหมด

จัดการบอร์ด

[ เปิด ]

ปักหมุดกระทู้ ปักหมุด IIIเพิ่มเข้ากระทู้สำคัญ กระทู้สำคัญ IIIกด/ดันกระทู้ เน้นสีกระทู้
แนะนำกระทู้ ประทับตรากระทู้ ล็อคกระทู้ ย้ายกระทู้
แก้ไขประเภทกระทู้ คัดลอกกระทู้ รวมกระทู้ แยกกระทู้
ซ่อมแซมกระทู้ การคืนเงิน แก้ไขโหวต ลบรางวัล
แก้ไขกิจกรรม แก้ไขการค้าขาย แก้ไขโพสต์ เตือนโพสต์
แบนโพสต์ ลบโพสต์ ดูรายงานจากผู้ใช้ ตรวจสอบโพสต์
ตรวจสอบผู้ใช้ แบนผู้ใช้ แบนไอพี แก้ไขผู้ใช้งาน
ลบโพสต์พร้อมกัน สร้างประกาศ ไม่จำกัดการโพสต์ ดูไอพีผู้ใช้งาน

สิทธิทั่วไป

[ เปิด ]

พื้นฐาน
เข้าชมบอร์ด
สิทธิ์การอ่าน 200
การดูโปรไฟล์
ใช้ซ่อนตัว
รูปแบบการค้นหา ค้นหาโดยข้อความ
ใช้ชื่อเล่น
กำหนดสถานะเอง
สิทธิการโพสต์
ตั้งกระทู้ใหม่
ตอบกระทู้
สร้างโพลล์
โหวต
ตั้งกระทู้รางวัล
ตั้งกระทู้กิจกรรม
ตั้งกระทู้โต้วาที
ตั้งกระทู้ค้าขาย
ขนาดลายเซ็นที่แทรกได้ 500 ไบต์
ลายเซ็นใช้โค๊ด Discuz!
ลายเซ็นใช้โค๊ด [img] ได้
ขนาดสูงสุดของประวัติย่อ 200 ไบต์
ประวัติย่อใช้โค๊ด Discuz! ได้
ประวัติย่อใช้โค๊ด [img] ได้
แนะนำกระทู้ +1
สิทธิ์การแนบไฟล์
ดาวน์โหลดและดูไฟล์แนบได้
อัพโหลดไฟล์แนบได้
ใช้โค๊ด [img] ได้
ขนาดไฟล์อัพโหลดสูงสุด 2000 KB
ในแต่ละวันอัพโหลดขนาดไฟล์ได้สูงสุด ไม่จำกัด
นามสกุลไฟล์ ไม่จำกัด

สิทธิการใช้บอร์ด

[ เปิด ]

ชื่อบอร์ด เข้าชมกระทู้ ตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อัพโหลดไฟล์แนบ
อบจ.ตราด
ประชาสัมพันธ์
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
จดหมายข่าว
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กระดานถาม-ตอบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาต่างๆ
ส่งมอบงานจ้างฯ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง
ยกเลิกการสอบราคา
ขายทอดตลาด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
เชิดชูเกียรติบุคคล
ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประชาชนควรรู้
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    (3) การพัฒนาบุคลากร
    (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
    (6) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    (7) รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด
รางวัลของ อบจ.ตราด
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
การโอนเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบการประสานโครงการ
โครงการสุขภาพดีไม่มีขาย อยากสบายต้องสร้างเอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนา อบจ.ตราด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประกาศแจ้งผลประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
ITA
ITA
กลุ่มงานภายใน อบจ.ตราด
กองการศึกษาฯ
กองแผนฯ
สำนักปลัดฯ
ฝ่ายบริหาร
กองกิจการสภาฯ
กองป้องกันฯ
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองช่าง
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี 2564
การแจ้งเบาะแสการทุจริต
การแจ้งเบาะแสการทุจริต
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส